Search
Topics
  Create an account Home  ·  Topics  ·  Downloads  ·  Your Account  ·  Submit News  ·  Top 10  
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου


Online χρήστες
Υπάρχουν επί του παρόντος 27 Επισκέπτης(ες) και 0 Μέλος(η) που είναι συνδεδεμένος(οι)

Είσαστε ανώνυμος χρήστης. Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας εδώ

Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις

Εξετάσεις
Πανελλήνιες
ΑΣΕΠ

Έργα 3ου ΚΠΣ
Επιτροπή Επιμόρφωσης Ν. Κυκλάδων
ΠΕΠ Ν.Αιγαίου
Δικτυακός Τόπος ΚτΠ
Γραφείο για την ΚτΠ του ΥΠΕΠΘ
Ειδική υπηρεσία εφαρμογής προγραμμάτων ΚΠΣ
Δικτυακός Τόπος ΕΠΕΑΕΚ

Μεταπτυχιακά
Μεταπτυχιακά

Ανακοινώσεις EduNet
-Λογαριασμοί mail και dialup για εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Τρέχοντα προγράμματα που ενδιαφέρουν τα σχολεία
European SchoolNet

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

Εκπαιδευτική Νομοθεσία
Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Δρομολόγια Πλοίων
Δρομολόγια Πλοίων (από και προς Σύρο)

Δρομολόγια Πλοίων γισ τα νησιά των Κυκλάδων
Άλλες πηγές καιρούΕΛΜΕ Κυκλάδων


ΚΕΠΛΗΝΕΤ Νομού Κυκλάδων
  

Σχολικοί Σύμβουλοι


Τηλεεκπαίδευση

Πληροφορίες από εδώ.


Ερωτήσεις - απαντήσεις

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

1. Δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια Επιμόρφωσης

οι ωρομίσθιοι

όσοι βρίσκονται σε γονική άδεια


Διόρθωση : Όσοι έχουν εκπαιδευτική άδεια μπορούν να παρακαλουθήσουν τα σεμινάρια, αλλά δεν μπορούν να είναι επιμορφωτές.

2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών και για το Μητρώο ΚΣΕ αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση :
ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Γραφείο «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ)
Ερμού 15
101 85 ΑΘΗΝΑ
3. Για την αμοιβή των επιμορφωτών μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική εγκύκλιο 020219.
Συγκεκριμένα :

Όσον αφορά τους Επιμορφωτές που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος και της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Ν. 2638/1999, σύμφωνα με τις οποίες οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων, δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, δεν μπορούν να αναλαμβάνονται από τον ίδιο Επιμορφωτή ώρες διδασκαλίας συνολικά περισσότερες, ανά κύκλο δίμηνης επιμόρφωσης, από αυτές που αντιστοιχούν σε τρία προγράμματα επιμόρφωσης, ήτοι 144 ώρες συνολικά.

4. Αν ο επιμορφωτής έχει αναλάβει δέσμευση σε πρόγραμμα και την αθετήσει, τι επιπτώσεις έχει;
Για επιμορφωτή που αναλαμβάνει δέσμευση σε πρόγραμμα και την αθετεί, χωρις αποχρώντα λόγο, τίθεται θέμα διαγραφής από το μητρώο μετά από αναφορά της Ε.Ε προς την ΚΕΕΤΠΕ

5. Τι πρόβλεψη υπάρχει για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς;
Έχει αποφασιστεί ότι έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις περιόδους επιμόρφωσης εκείνες κατά
τις οποίες έχουν την ιδιότητα του αναπληρωτή, τόσο κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων, όσο και για
ολόκληρη την περίοδο διεξαγωγής των προγραμμάτων. Κατά συνέπεια δεν μπορούν να συμμετέχουν στην
κλήρωση του Ιουνίου, επειδή τα προγράμματα επιμόρφωσης θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο. Θα υπάρξουν και άλλες
περίοδοι επιμόρφωσης μετά το τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε και θα έχουν οριστικοποιηθεί οι προσλήψεις τους.

6. Τι γίνεται με τον εκπαιδευτικό που υπέβαλε αίτηση, κληρώθηκε και δεν ενεγράφη ή ενεγράφη αλλά
διέκοψε κατά τη διάρκεια του πργράμματος επιμόρφωσης ;
Χάνει το δικαίωμα να επιμορφωθεί στην τρέχουσα και σε κάθε επόμενη περίοδο επιμόρφωσης,
εκτός εάν υπάρχουν αποχρώντες λόγοι που κρίνονται από την ΚΕΕΤΠΕ μετά από εισήγηση της
Επιτροπής Επιμόρφωσης.

7. Ο συντονιστής ενός προγράμματος μπορεί να είναι επιμορφούμενος;
Ναι, αλλά σε πρόγραμμα που δε συντονίζει και δε συμπίπτει με τις ώρες που απασχολείται
ως συντονιστής.

8. Ο συντονιστής ενός προγράμματος μπορεί να είναι και μέλος της Ε.Ε.;
Όχι, θεωρείται ασυμβίβαστο ( ελέγχων - ελεγχόμενος )

9. Ο συντονιστής ενός προγράμματος μπορεί να είναι και καταχωρητής ;
Ναι σε περίπτωση ανάγκης (όταν δεν διατίθεται άλλος εκπαιδευτικός).

10. Πώς θα πάρουν το εκπαιδευτικό επίδομα οι επιμορφούμενοι ;
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 587,00 ? (πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ) και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις.
Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται στους εκπαιδευτικούς για την αγορά Η/Υ ή περιφερειακών στοιχείων ή εξαρτημάτων απαραίτητων για την αναβάθμιση υπάρχοντος Η/Υ ή και λογισμικών, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.
Στον εκπαιδευτικό που θα ολοκληρώσει την επιμόρφωση καταβάλλεται η πρώτη δόση του επιδόματος που
ανέρχεται στο ποσό των 293,5 ?.
Για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος υποβάλλεται κατάσταση των εκπαιδευτικών που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση του Προγράμματος (έντυπο 9), η οποία συνοδεύεται από τις υπεύθυνες δηλώσεις τους (έντυπο 8).
Η κατάσταση υπογράφεται από τον συντονιστή του προγράμματος και εγκρίνεται από τον Συντονιστή της Επιτροπής Επιμόρφωσης.
Επισήμανση: Για την ευκρίνεια των ατομικών στοιχείων, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε για κάθε
εκπαιδευτικό και τις δύο στήλες της κατάστασης και να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή αναγραφή του Α.Φ.Μ .
Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος και μέσα σε εύλογη προθεσμία που ορίζει η Επιτροπή Επιμόρφωσης,
υποβάλλεται στον συντονιστή του προγράμματος από κάθε εκπαιδευτικό, που έλαβε την πρώτη δόση του
επιδόματος, επικυρωμένη φωτοτυπία του αποδεικτικού αγοράς Η/Υ κ.α.
Στη φωτοτυπία του αποδεικτικού (Δ.Α ? Τ/γιο πώλησης ή Απ. Λιαν. Πώλησης) πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός του
χρηματικού εντάλματος που εκδόθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό για την καταβολή του επιδόματος καθώς και το Α.Φ.Μ του δικαιούχου εκπαιδευτικού.
Ο εκπαιδευτικός κατά την αγορά του Η/Υ ζητάει από τον προμηθευτή να εκδοθεί «Δελτίο Αποστολής ? Τιμολόγιο Πώλησης ή Απόδειξη Λιανικής Πώλησης», στο οποίο αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του. Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης από ταμειακή μηχανή δεν γίνονται δεκτές.

Για περισσότερα δείτε τον Οδηγό Οικονομικής Διαχείρισης...

Copyright © by www.epyna.eu All Right Reserved.

Published on: 2005-02-17 (1189 το έχουν διαβάσει)

[ Προηγούμενο ]
Content ©

 
Web site powered by PHP-Nuke

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.